Tagarchief: vaagtaal-rapportcijfer

PvdA verrast met vaagtaal-rapportcijfer van 8,3

Met een 8,3 spreekt de PvdA zelfs duidelijkere taal dan de SP. Afgezien van een enkele excellente wetenschapper, een paar uitdagingen in plaats van problemen, en hier een daar een onnodig passief geformuleerde zin, is het PvdA-verkiezingsprogramma opvallend vaagtaalvrij. Niks ombuigen of heroverwegen, maar gewoon degelijk bezuinigen en besparen. Keurig!

Of je het nu met de PvdA eens bent of niet, hun verkiezingsprogramma leest heel wat prettiger dan het voortkabbelende, langdradige proza van het CDA.

Zo zegt de PvdA over de economische crisis:
“Veel ondernemers zagen hun eigen vermogen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Tal van huiseigenaren zijn in de problemen gekomen. Spaar- en pensioenvermogens zijn verschrompeld. En hoe goed we het in internationaal opzicht ook doen, de werkloosheid is sterk toegenomen. Voor iedereen die dat treft, is het een drama.”

En het CDA:
“Het is van belang dat het vertrouwen in banken zo spoedig mogelijk wordt hersteld. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen blijven vertrouwen dat ze hun (spaar)gelden veilig kunnen stallen en ook hun activiteiten kunnen financieren. Financiële producten moeten een duidelijk doel hebben en erop gericht zijn toegevoegde waarde te creëren. (…) het van groot belang is door aanscherping van normen en focus op de kernactiviteiten het vertrouwen van de markt te herwinnen.”

De tussenstand

SP krijgt vaagtaal-rapportcijfervan 8,1

De 7,3 van GroenLinks was al heel aardig, maar de SP overtreft dit met een vaagtaal-rapportcijfer van 8,1. Hoe linkser hoe duidelijker? Het wachten is op de overige verkiezingsprogramma’s.

Uitermate concreet

De SP schrijft zonder slag om de arm. In niet mis te verstane woorden neemt de SP stelling.

  • ‘Politici hebben gefaald…’
  • ‘Zij die zichzelf belachelijke salarissen, bonussen en winsten toekenden…’
  • ‘De crisis van het casinokapitalisme…’

Schrijflesje verkiezingsprogrammataal

Toch is er nog wel het een en ander aan te merken over het taalgebruik in het verkiezingsprogramma van de SP. Net als GroenLinks houdt de SP van de vage begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘marktwerking’, en ook de lijdende vorm en voorzetseluitdrukkingen drukken het rapportcijfer.

Daarnaast valt er nog wel eens een loze kreet. Opvallend is de titel van hoofdstuk : ‘Een beter Nederland, voor minder geld.’ Tja, méér doen met minder geld, dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar is het ook waar te maken?

De SP houdt niet van marktwerking. Lezers ook niet.

Marktwerking, wat is dat? Strikt genomen betekent dit woord dat de markt zijn werk mag doen, maar vaak gebruiken politici dit woord als eufemisme voor bezuinigen. Andere keren staat dit woord voor het creëren van een markt waar voorheen geen markt was. Op welke betekenis van het woord ‘marktwerking’ doelt de SP?

“De marktwerking in de inburgering stoppen we en aan de voorgenomen marktwerking in de volwasseneneducatie beginnen we niet eens.”

“De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners.”

Voorzetseluitdrukkingen, overbodig en onduidelijk

De SP houdt van voorzetseluitdrukkingen, zoals ‘op basis van’ en ‘als gevolg van’. Jammer, want voorzetseluitdrukkingen maken zinnen onnodig ingewikkeld.

“De meerwaarde die de grond oplevert als gevolg van de verandering van bestemming komt ten goede aan de gemeenschap.”

Hier kan de SP ‘als gevolg van’ eenvoudig vervangen door ‘door’:

“De meerwaarde die de grond oplevert door de verandering van bestemming…”

De onderstaande zin is nog een stuk lastiger. Wat staat er precies? Wat betekent ‘op basis van’? Wie vult dat fonds? De woningcorporaties zelf? En is de bijdrage die iedere corporatie levert afhankelijk van de draagkracht van de corporatie? Of betekent deze zin iets heel anders?

“Er komt een solidariteitsfonds voor woningcorporaties, voor het verbeteren van buurten en dorpen. Dat fonds vullen we op basis van de draagkracht van de corporaties. De ‘Vogelaarheffing’ en de vennootschapsbelasting verdwijnen.”

Lijden met de lijdende vorm
De SP houdt van de lijdende vorm, zoals in de zin:

“Het toezicht van het parlement op de veiligheidsdiensten wordt verbeterd.”

De lijdende vorm maakt deze zin onnodig ingewikkeld. Door deze zin in de actieve vorm om te schrijven, is meteen duidelijk wie wat gaat doen:

“Het parlement gaat beter toezicht houden op de veiligheidsdiensten.”

Hoe brengt het CDA het er vanaf? Morgen lees je meer!

GroenLinks krijgt vaagtaal-rapportcijfer van 7,3

Het eerste concept-verkiezingsprogramma is binnen. GroenLinks bijt het spits af en legt de vaagtaal-lat meteen hoog: het verkiezingsprogramma krijgt van ons een vaagtaal-rapportcijfer van 7,3.

Dat is hoog, zeker voor een politieke beleidstekst. Een beetje beleidstekst scoort meestal belabberd. Hoe vaag of duidelijk zullen de verkiezingsprogramma’s van de andere politieke partijen zijn? We houden je op de hoogte!

Toch kan het ook bij GroenLinks nog wel iets minder vaag. GroenLinks blijkt bijvoorbeeld een voorliefde voor de lijdende vorm te hebben. Ook het vage, maar veelvuldig gebruikte begrip ‘duurzaam’ roept vragen op. Hieronder enkele citaten uit het verkiezingsprogramma en ons commentaar.

Hét GroenLinks-containerwoord: duurzaam

“Een volgende regering moet leiderschap tonen en de crisis gebruiken als scharnier naar een betere, duurzame toekomst. Onze economie moet weer gaan draaien. En onze welvaart mag niet ten koste gaan van toekomstige generaties.“

Een duurzame toekomst, wat zou dat zijn? Is dat een toekomst zonder oorlog? Een toekomst met een sterke economie, zodat we kunnen blijven consumeren, ofwel duurzaam consumeren? Of is een duurzame toekomst een toekomst waarin we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen?

Het wij-weten-het-ook-niet-cliché: linksom of rechtsom

“Groen is het meest belovende exportartikel in een wereld die linksom of rechtsom duurzamer wordt.”

Linksom of rechtsom? Yeah, right! En ook ‘duurzaam’ komt hier weer om de hoek kijken.

Er wordt veel geworden bij GroenLinks: de lijdende vorm

“De markt voor financiële derivaten wordt transparanter. Nieuwe financiële producten worden door toezichthouders vooraf getoetst op begrijpelijkheid en risico’s.”

“Het belastingstelsel wordt vergroend. Bestaande milieubelastingen op verpakkingen, energie, afvalstoffen en brandstoffen worden verhoogd.”

“Veetransporten worden aan banden gelegd. Slachtvee mag niet langer dan 4 uur worden vervoerd.”

Er wordt, kortom, heel wat gedaan bij GroenLinks. Maar wie doet dat dan allemaal? Met de lijdende vorm houdt GroenLinks dat lekker vaag. Vandaar onze tip: schrijf zo veel mogelijk lijdende zinnen om naar de actieve vorm. De eerste zin wordt dan bijvoorbeeld:

“De markt voor financiële derivaten moet transparanter. Toezichthouders gaan de begrijpelijkheid en risico’s van nieuwe financiële producten toetsen.”

Wil jij ook een vaagtaal-rapportcijfer voor je eigen tekst? Die geven we je tijdelijk gratis.

bbb’s – buitengewoon belabberde beleidsteksten

Wie heeft er géén hekel aan beleidsteksten? Is er iemand die ze van begin tot eind leest? Zijn ze überhaupt leesbaar?

Google op ‘beleidstekst’ en de beleidsrapportages, beleidsnota’s en ander onleesbaar proza vliegen je om de oren.

Vaagtaal gaat op onderzoek uit en geeft vier willekeurig ‘gegoogelde’ rapporten een vaagtaal-rapportcijfer. Hieronder de resultaten. Wat blijkt? Geen enkele voldoende, maar wel heel veel wordt, worden, geschieden, thans en ten aanzien van.

Heb jij het absolute dieptepunt op beleidsrapportagegebied onder ogen gekregen? Mail vaagtaal@vaagtaal.nl. We houden je op de hoogte van onze bevindingen.

Nu tijdelijk een gratis vaagtaal-rapportcijfer!

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van jouw tekst? Dan krijg je nu tijdelijk een gratis vaagtaal-tekstananlyse, inclusief vaagtaal-rapportcijfer. Kijk voor meer informatie op tekstridder.

De vier rapporten

Deze rapporten zijn willekeurig gekozen. Ze zijn – helaas – echt niet slechter dan de vele duizenden andere beleidsteksten die op internet te vinden zijn!

4. Nota Juridisch kader evenementen Geldermalsen | Vaagtaal-rapportcijfer 4,4

Hoe vaak kun jij de lijdende vorm (wordt, worden) in één zin stoppen? De gemeente Geldermalsen gaat het zeker van je winnen!

“Wanneer beëindiging door of namens vergunninghouder wordt geweigerd, wordt mondeling bestuursdwang aangezegd en wordt de beëindiging desnoods met hulp van de sterke arm geforceerd. In dit geval wordt de evenementencoördinator geïnformeerd en worden volgende vergunningaanvragen geweigerd.“

3. Onderzoek telewerken BZK Politie | Vaagtaal-rapportcijfer: 3,9

De politie is een dienende organisatie, dat blijkt wel uit dit rapport.

“Vastgesteld dient te worden waarvandaan de verbinding tot stand wordt gebracht. Dit dient heden te geschieden door middel van de implementatie van een terugbelsysteem. Er dient op netwerkniveau door middel van een authenticatiemechanisme de authenticiteit van de communicerende netwerkcomponenten te worden vastgesteld. Momenteel dient dit te gebeuren door middel van bijvoorbeeld het Challenge Handshake Authentication Protocol.”

2. Rapportage inburgering | Vaagtaal-rapportcijfer: 3,6

Er wordt flink wat ‘geworden’ in beleidsnotities!

„Teneinde aan de wens van de Kamer te kunnen voldoen, heeft het kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd een rapport op te stellen waarin de kenmerken en samenstelling van de groep oudkomers wordt aangegeven. Dit rapport is begin februari opgeleverd en wordt u hierbij aangeboden.”

1. Beleidsrapportage Schoon Fossiel | Vaagtaal-rapportcijfer: 3,3

De opstellers van dit rapporten houden erg van t.a.v. Deze afkorting komt 50 keer voor.

“Gezien de uitgesproken EU-doelstellingen t.a.v. emissiereductie van broeikasgassen – 20% reductie (t.o.v. niveau 1990) unilateraal en mogelijk, bij voldoende consensus, richting 30% reductie – is de internationale ontwikkeling van CCS gewenst.”