Tagarchief: CDA

Het radicale midden en de wervende vaagtaal van het CDA

Het CDA gaat op zoek naar het radicale midden, in ‘nieuwe, wervende taal’. Vandaar dat het rapport ‘Kiezen en Verbinden’ opent met de ‘taakopdracht’ van de opstellers:

‘Met inachtneming van de aanbevelingen welke zijn gedaan in de evaluatierapporten en met kennisname van het Program van Uitgangspunten, de betreffende resoluties en andere partijrapporten over dit onderwerp, heeft het Beraad de taak om een aanzet te formuleren voor een nieuwe koers voor de (Nederlandse) christendemocratie voor de komende 10 à 15 jaar, Agenda 2025.’

Met zo’n taakomschrijving zal het niemand verrassen dat het CDA maar liefst 62 pagina’s nodig heeft om z’n nieuwe ziel en zaligheid uit te dragen. Vrijwel tegelijkertijd brengen PvdA, SP en GroenLinks hun gezamenlijke visie uit, maar die hebben slechts vijf pagina’s nodig voor hun ‘samen de crisis te lijf’.

Terug naar het CDA. Hoe ziet deze radicale middenpartij nieuwe en wervende taal? Tja, alles staat of valt met ‘heldere keuzes’ en deze heldere keuzes, dat is een uitermate belangrijk onderdeel van het radicale midden… Maar ja, zit je dan in het gewone midden als je geen keuzes maakt, of zit je dan juist aan de radicale rand?

Taal is belangrijk voor het CDA. De taal aanpassen aan de huidige tijd is nog belangrijker. Vandaar dat de commissie ‘Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden’ de klassieke uitgangspunten van de partij heeft ‘hertaald’ naar vier ‘actieve intenties’ voor de partij. Een voorbeeldje: ‘Gespreide verantwoordelijkheid’ staat in de hertaling voor de notie dat politiek voor het CDA begint met de ‘erkenning van het maatschappelijk initiatief’. ’t Is maar dat je het weet, maar of je het ook begrijpt? Wij in ieder geval niet.

De rol van de overheid is volgens het CDA heel divers: ‘Een slagvaardige overheid kan afhankelijk
van haar taak differentiëren in haar rol: normeren, reguleren, regisseren, faciliteren, controleren en sanctioneren’. Vermoedelijk is dit lijstje na heel veel discussie en intern geharrewar tot stand gekomen, want het is duidelijk nog wervend. Wat is het verschil tussen normeren en reguleren? Wat is faciliteren? En wat in hemelsnaam is een regisserende overheid? Of gaan we hier wéér de discussie over het omroepbestel aan?

Ten slotte, dat radicale midden komt volgens het CDA neer op: ‘bewegen is noodzakelijk om Nederland structureel te versterken’, en dat vertaalt (of hertaalt?) zich in vijf punten:

  1. Van vrijblijvend naar betrokken
  2. Van grenzen naar ruimte
  3. Van verbruiken naar waarderen
  4. Van polarisatie naar participatie
  5. Van nazorg naar voorzorg

Nou, als dat niet radicaal is… Kennelijk is duidelijke taal toch nog een stapje te radicaal voor het CDA. Of ligt de nadruk misschien toch eerder op een nietszeggend compromis in het midden?

(Meer voorbeelden van CDA-Vaagtaal in onze analyse van het CDA-verkiezingsprogramma en overige verkiezingsprogramma’s)

CDA – 5,1 | Slagvaardig samen grossieren in gemeenplaatsen

Tja, met een vaagtaal-rapportcijfer van 5,1 krijgt het CDA de eerste onvoldoende.

Net als de verkiezingsprogramma’s van de SP en GroenLinks, staat het CDA-verkiezingsprogramma vol lijdende zinnen en voorzetseluitdrukkingen. Tot zover niets nieuws. Maar waarom scoort het CDA dan zo veel slechter dan de SP en Groen Links? Omdat het programma één lange aaneenschakeling is van nietszeggende uitdrukkingen en gemeenplaatsen.

Waarom zo vaag? Wil het CDA alle coalitie-opties openhouden? Als dat het geval is, zullen de programma’s van de andere coalitiekanshebbers – PvdA, D’66 en VDD – ook vaag zijn. Met andere woorden: hoe groter de kans op een plek in de regering, hoe vager het taalgebruik. Het wachten is op de overige programma’s.

De tussenstand

Grossieren in gemeenplaatsen

Hieronder 10 tamelijk willekeurig gekozen citaten uit het conceptverkiezingsprogramma van het CDA. Welk beleid staat het CDA nu eigenlijk voor met deze ronkende uitspraken?

Meer immigranten, maar wel op klompen?
Het CDA gelooft sterk in het behoud van de eigen Nederlandse mentaliteit. Tevens moeten wij op een adequate manier aansluiten bij de globalisering.

Nu! extra vernieuwde leraren!
Ook voor leraren geldt dat zij regelmatig bijgeschoold moeten worden, zeker ook op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Dit draagt bij aan hun motivatie, kwaliteit en vernieuwing.

Meer massa, meer universiteit
Van universiteiten en hogescholen wordt verwacht dat zij een eigen helder profiel ontwikkelen en inzetten op verdere specialisatie (focus en massa).

Doelmatig zonder OV-studentenkaart?
Om de toegankelijkheid te borgen blijft de studiefinanciering bestaan, wel zal van studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus één jaar een hoger collegegeld gevraagd worden. Tevens zullen de reismiddelen doelmatiger worden ingezet.

Lekker LLL met EVC
Voor het LLL ten behoeve van de arbeidsmarkt is dit een gedeelde verantwoordelijkheid met sociale partners. In dit kader is het van belang dat de toepassing van kwalitatief hoogwaardige EVC instrumenten wordt bevorderd.
(noot vaagtaalredactie: LLL=leven lang leren / EVC = erkenning verworven competenties)

De waarheid als koe
Kennis en innovatie zijn cruciaal voor onze toekomstige welvaart en werkgelegenheid.

Geïnnoveerde agenda’s implementeren
Het innovatieplatform wordt omgevormd tot een Innovatieraad die tot taak krijgt om de strategische kennis- en innovatieagenda te coördineren en te implementeren.

Helder? Of toch niet?
De procedures worden transparant.

Grote slagen, snel thuis
Er zijn slagen gemaakt op het gebied van het terugdringen van de administratieve lasten.

VOC-mentaliteit
De wereldwijd opererende handelsnatie Nederland heeft een rijke historie die continuering behoeft.